Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Trích yếu
10
Hide details for 06/201806/2018
10
Hide details for CÔNG BÁO SỐ: 13CÔNG BÁO SỐ: 13
5
Hide details for ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
01/06/2018 Bãi bỏ Quyết định số 112/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận.
01/06/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận.
01/06/2018 Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.
01/06/2018 Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình tỉnh Ninh Thuận.
01/06/2018 Về việc thành lập Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận.
5
Hide details for CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
25/05/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
29/05/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận.
29/05/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.
31/05/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận.
04/06/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Ninh Thuận.
6
Hide details for 05/201805/2018
6
Hide details for CÔNG BÁO SỐ: 12CÔNG BÁO SỐ: 12
2
Hide details for ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
08/05/2018 Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tổ chức lễ tang cho người từ trần là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
09/05/2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
4
Hide details for CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
24/05/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận¬.
24/05/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.
25/05/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.
25/05/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận¬.
5
Hide details for 04/201804/2018
5
Hide details for CÔNG BÁO SỐ: 11CÔNG BÁO SỐ: 11
5
Hide details for ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
23/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
28/03/2018 Ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
28/03/2018 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng