Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Trích yếu
5
Hide details for 08/201708/2017
5
Hide details for CÔNG BÁO SỐ: 41+42CÔNG BÁO SỐ: 41+42
4
Hide details for ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
03/04/2017 Về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2013, Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2015; Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
26/05/2017 Về việc sửa đổi Điều 3 của Quy định điều kiện an toàn đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, ban hành kèm theo Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
14/06/2017 Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá hoa màu, mật độ cây trồng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 và Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc ban hành kèm theo Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
06/07/2017 Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1
Hide details for CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
26/07/2017 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.
5
Hide details for 08/201708/2017
5
Hide details for CÔNG BÁO SỐ: 39+40CÔNG BÁO SỐ: 39+40
3
Hide details for ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
12/07/2017 Ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
20/07/2017 Ban hành Quy chế phân công và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
25/07/2017 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
2
Hide details for CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
20/07/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận.
20/07/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.
8
Hide details for 07/201707/2017
8
Hide details for CÔNG BÁO SỐ: 37+38CÔNG BÁO SỐ: 37+38
3
Hide details for ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
03/07/2017 Ban hành Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
10/07/2017 Về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
10/07/2017 Về việc bãi bỏ Quyết định số 1632/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
5
Hide details for CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
10/07/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.
11/07/2017 Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận.
11/07/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận.
11/07/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
12/07/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng