Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Trích yếu
17
Hide details for 12/201712/2017
17
Hide details for CÔNG BÁO SỐ: 60+61CÔNG BÁO SỐ: 60+61
11
Hide details for ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
01/12/2017 Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
01/12/2017 Ban hành Quy định quản lý trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
01/12/2017 Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
04/12/2017 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
06/12/2017 Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó trưởng phòng thuộc Sở; Trưởng, Phó trưởng đơn vị trực thuộc Sở Y tế và Trưởng, Phó trưởng phòng Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
11/12/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giám sát dự án đầu tư và xử lý sau giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
11/12/2017 Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
11/12/2017 Ban hành Quy định về quy trình lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
12/12/2017 Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính.
15/12/2017 Ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
18/12/2017 Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
6
Hide details for CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
04/12/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.
04/12/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.
04/12/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã tỉnh Ninh Thuận.
06/12/2017 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
12/12/2017 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.
14/12/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.
10
Hide details for 12/201712/2017
10
Hide details for CÔNG BÁO SỐ: 58+59CÔNG BÁO SỐ: 58+59
8
Hide details for ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
01/11/2017 Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.
07/11/2017 Ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
20/11/2017 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản xa bờ kết hợp kinh tế với hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
20/11/2017 Ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận.
20/11/2017 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
24/11/2017 Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng